راه اهن ارمنستان

راه آهن اصلی ارمنستان در خیابان تگران متس در نزدیکی ایستگاه مترو ساسونتی داوید قرار دارد.

ایستگاه راه آهن دوم ایروان در محله آرابکی قرار دارد.

زمان حرکت قطار در ایروان ارمنستان

مبدامقصدایستگاهروززمان عزیمت

زمان ورود

چارنتساوانآرابکیهر روز۰۹:۰۵۰۹:۳۸
آراکسایروانساسونتسی داویدهر روز۰۶:۳۰۰۸:۳۸
باتومیایروانساسونتسی داویدروزهای زوج۰۸:۳۰۱۷:۳۰
چارنتساوانایروانآرابکیهر روز۰۶:۵۵۰۸:۱۰
گیومریایروانساسونتسی داویدهر روز۱۶:۵۰۲۱:۴۰
هرازدانایروانآرابکیهر روز۰۶:۲۰۲۰:۱۰
هرازدانایروانآرابکیهر روز۱۷:۰۰۱۸:۵۰
سوانایروانآرابکیهر روز۱۶:۳۵۲۰:۰۵
شورجاایروانآرابکیهر روز۱۵:۳۰۲۰:۰۵
یراسخاوانایروانساسونتسی داویدهر روز۰۷:۰۰۰۹:۱۰
ایرواناراکسساسونتسی داویدهر روز۱۱:۳۰۱۲:۳۰
ایروانچارنتساوانآرابکیهر روز۱۹:۰۰۲۰:۱۵
ایروانگیومریساسونتسی داویدهر روز۰۸:۰۰۱۲:۳۰
ایروانهرازدانآرابکیهر روز۱۹:۰۰۲۰:۵۰
ایروانهرازدانآرابکیهر روز۰۸:۲۰۱۰:۱۰
ایروانسوانآرابکیهر روز۰۸:۴۵۱۱:۰۵
ایروانشورجاآرابکیهر روز۰۸:۴۵۱۲:۲۰
ایروانیراسخاوانساسونتسی داویدهر روز۱۶:۳۰

۱۸:۵۰

سالی تیم بزرگترین و معتبرترین کارگزار ارمنستان و گرجستان ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمایید :
تلفن :003793027916
دفتر تهران :02154598000